Friends
To 9013(USTC) Classmates

When leaves were still green, we left far away from each other. When autumns come, missing you is the redest leaves, standing at the highest branch.

Friends at Cornell
May, 2002

9013 Classmates in USA
Zhao, Jiaxin Wu, Guanghua Lian, Jiarui Zhang, Cheng


Professor Lumley's Research Group
Prof. John L. Lumley Prof. Dietmar Rempfer Vejapong Juttijudata Louise M. Parsons Kiranmai Bhaganagar
Mark A. Fogleman Cem M. Albukrek John F. Gibson Gad Reinhorn Peter Blossey


Professor Martin's Research Group
Prof. M. Pino Martin Minwei Wu Ellen Taylor Erika Deckter


Professor Wang's Research Group
Prof. Z. Jane Wang Anders Andersen David Russell Umberto Pesavent Gordon Berman


Current & Previous Roommates
Zhang, Jifeng Bao, Zhongping Jiang, Qin Liu, Kai Lin, Yi
Wang, Xiao Gao, Jiping Pan, Guohong Zhang, Ye Zhang, Junhua
Wu, Zhuli Huang, Ping Dong, Hai Zhao, Jiaxin Deng, Xu
Wang, Zhaolong Chao, Yijun Yang, Zhiyu Mei, Fang


`
Cornell MAE Partners
Xu, Haitao Bai, Jie Liu, Kai Tang, Qing Li, Hongsong
Shen, Xiaochun Cao, Rengfeng Wan, Lei Hou, Huiqing
Return to Top! RETURN
Return to Welcome Page! HOME